• Algemene voorwaarden

Door het gebruik van deze website ("onze site") accepteert u en houdt u zich aan deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid, met informatie over de manier waarop wij de persoonlijke gegevens verwerken die u ons verstrekt. Als u het niet met de algemene voorwaarden of met het privacybeleid eens bent, dient u onze site niet te gebruiken.

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze goed begrijpt, voordat u onze site gaat gebruiken. Deze voorwaarden sluiten bijvoorbeeld onze aansprakelijkheid voor uw gebruik van onze site uit, of beperken deze, zelfs in het geval dat wij nalatig zijn geweest.

U kunt deze algemene voorwaarden printen door de print-functie in het Bestand-menu van uw browser te gebruiken.

Informatie over ons

De website wordt beheerd door Ceuta Healthcare Limited ("wij" of "ons"). Ceuta Healthcare Limited is een besloten vennootschap die is geregistreerd in Engeland en Wales, met als maatschappelijke zetel Hill House, 41 Richmond Hill, Bournemouth BH2 6HS Inschrijvingsnummer 2974951.

Inhoud van onze site

De content van onze site, zoals materiaal dat wij hebben geproduceerd of materiaal dat door onze lezers wordt gepost, dient alleen ter informatie. Deze content is geen vervanging voor professioneel medisch advies en is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging van de relatie tussen u, uw gezin en uw zorgverleners.

Wij proberen geen misleidend materiaal te leveren, maar we kunnen dit niet garanderen. Ook garanderen wij niet dat de content nauwkeurig, compleet en up-to-date is. Het is mogelijk dat de content van onze site niet langer up-to-date is, en we staan onder geen verplichting om dergelijke content te updaten.

Wij lezen niet alles wat door anderen op onze site wordt gepost, en wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade omdat lezers op dergelijke content hebben vertrouwd.

Opmerking: Voordat u een product gaat gebruiken, dient u de etiketten en de verpakking zorgvuldig te lezen.

Links op onze site

Als onze site links naar andere websites, resources, producten of services van derden bevat, dan zijn die links uitsluitend ter informatie en voor uw gemak voorzien. Deze links betekenen niet dat wij deze gekoppelde websites, informatie, producten of services hebben goedgekeurd. U gebruikt of vertrouwt eventuele externe links en de bijbehorende websites op eigen risico. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig resulterend verlies of schade. Uw gebruik van die websites is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en het leverings- en privacybeleid dat op die website staat vermeld.

Wij hebben geen controle over dergelijke websites van derden en wij bieden geen garantie:

 • dat de links functioneren,
 • over de content of resources van die websites
 • over de producten of services van externe leveranciers via onze website of via een andere website waarvoor wij een link hebben voorzien. In het bijzonder garanderen wij niet dat dergelijke producten of diensten van voldoende kwaliteit zijn.
  Dit is geen aantasting van uw wettelijke rechten jegens de externe websiteprovider. Als u informatie wilt over uw wettelijke rechten, dient u contact op te nemen met uw lokale instanties voor handelsnormen of adviesbureaus voor burgers.

Wij zullen u informeren wanneer een derde betrokken is bij een transactie en wij kunnen uw persoonlijke informatie in verband met die transactie aan de externe verkoper doorgeven, conform ons privacybeleid.

Gebruik van onze site en apparatuur

U bent verantwoordelijk voor alle benodigdheden voor toegang tot onze site.

U moet ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw computer (inclusief elk apparaat dat toegang kan verlenen tot onze site, zoals een smartphone of tablet), bekend is met deze algemene voorwaarden en zich daaraan houdt.

Behalve voor zover toegestaan door de geldende wetgeving of conform deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal of informatie op onze site, noch de structuur, de algehele stijl of de programmeringscode van onze site zonder onze goedkeuring gebruiken, kopiëren, vertalen, publiceren, bekendmaken, licentiëren of verkopen. Als u onze toestemming wilt aanvragen, neemt u contact op met Ceuta Healthcare Limited op onze maatschappelijke zetel.

U mag onze site niet gebruiken of laten gebruiken:

 • voor onwettige doeleinden,
 • op een wijze die een geldende lokale, nationale of internationale wet of regulering schendt,
 • op een wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft,
 • voor het doel om minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of een poging daartoe te ondernemen,
 • voor het posten van materiaal dat niet aan onze contentregels voldoet,
 • voor het versturen van ongevraagd of onbevoegd promotioneel of reclamemateriaal of enige andere gelijkaardige aanbiedingen (spam),
 • voor het versturen of ontvangen van materiaal waarvan u weet, vermoedt of gelooft dat het virussen, malware, ransomware, Trojaanse paarden, wormen, time-bombs, logic-bombs keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of gelijkaardige computercodes bevat die ontworpen zijn om een negatief effect te hebben op de werking van computersoftware of -hardware.

U mag niet (behalve tijdens het normale gebruik van onze site):

 • proberen zonder toestemming toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen, of enige server, computer of database die verbonden is aan onze site,
 • deelnemen aan een denial of service-aanval op onze site of de server waarop onze site is opgeslagen, of een dergelijke aanval veroorzaken,
 • toegang verkrijgen tot of schade of verstoring teweegbrengen aan:
 • enig onderdeel van onze site,
 • enige apparatuur of enig netwerk waarop onze site is opgeslagen,
 • enige software die wordt gebruikt voor onze site, of
  enige apparatuur, software of enig netwerk in het bezit van of in gebruik door derden.
  Een schending van deze verboden kan een misdrijf zijn volgens de Britse Computer Misuse Act 1990 of een andere wetgeving. Wij zullen een dergelijke schending aan de relevante instanties melden en zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een denial-of-service-aanval, een virus of andere technologisch schadelijke materialen die uw computerapparatuur, computerprogramma‘s, data of ander materiaal in uw eigendom kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze site of uw download van enig materiaal dat op onze site is gepost, of op andere websites die eraan gekoppeld zijn.

Gegevensbescherming

Wij verwerken de informatie die door gebruikers wordt verstrekt uitsluitend voor interne en marketingdoeleinden. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en alle gegevens die wij over u verkrijgen worden verwerkt conform ons privacybeleid.

Intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van onze site en van het daarop gepubliceerde materiaal, inclusief informatie, productinformatie, productdata, foto’s, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, tekst, software en broncode ("de content"). Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief copyrights) van de content behoren aan ons toe of zijn aan ons door derden gelicentieerd, en zijn beschermd door copyrightwetten en verdragen en andere intellectuele eigendomsrechten overal ter wereld. Al deze rechten worden voorbehouden en de content mag niet worden gebruikt, behalve zoals uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden uiteengezet.

U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de content op enigerlei wijze te reproduceren zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming, behalve dat u één kopie van elke pagina van onze site mag printen of elektronisch reproduceren voor het exclusieve doel om een bestelling bij ons te plaatsen.

U mag de gemaakte kopieën van de content op geen enkele wijze veranderen, en u mag geen illustraties, foto’s, videobeelden of geluiden of grafische afbeeldingen los van de bijbehorende tekst gebruiken.

U mag geen enkel deel van de content zonder onze toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken.

Als u een deel van de content afdrukt of op andere wijze reproduceert in strijd met deze voorwaarden, dan wordt u onmiddellijk het recht ontnomen om onze site te gebruiken en dient u alle reproducties van de content die u hebt gemaakt teruggeven of vernietigen, zoals wij dat bepalen.

Kandoo® is een gedeponeerde handelsnaam, een servicemerk en handelsmerk, is het eigendom van de Proctor and Gamble onderneming, en is aan ons gelicentieerd en mag niet zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming worden gebruikt of zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Proctor and Gamble onderneming. Alle overige handelsmerken worden erkend als de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Onze status (en die van eventueel geïdentificeerde contribuanten) als de eigenaars van de content op onze site dient altijd erkend te worden.

U mag geen enkel deel van de content van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daar eerst een licentie voor te hebben verkregen van ons of van onze licentieverstrekkers.

Uw account

Van tijd tot tijd mogen wij de toegang tot sommige onderdelen van onze site, of onze hele site beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben aangemeld. Wij noemen dit "een account aanmelden" en u kunt uw account onder 'My Account' op onze site bekijken en wijzigen.

U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt voor uw account juist en volledig is. U dient uw account ook up-to-date te houden.

Mogelijk wordt u voorzien van, of dient u een gebruikers-id, wachtwoord of andere informatie te kiezen die alleen bij u bekend is, als onderdeel van onze beveiligingsprocedures voor toegangscontrole tot uw account. Wij noemen dit "beveiligingsinformatie".

U dient uw beveiligingsinformatie geheim te houden en nooit aan derden bekend te maken.

U dient toegang tot uw computer of andere apparatuur te beperken, zodat uw account niet toegankelijk is door onbevoegden.

U dient ons onmiddellijk te informeren als u vermoedt of gelooft dat uw beveiligingsinformatie bij anderen bekend is of als de informatie op onbevoegde wijze wordt gebruikt of waarschijnlijk gebruikt zal worden.

U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die bij uw account plaatsvinden met gebruik van uw beveiligingsinformatie.

Wij kunnen een account of de beveiligingsinformatie te allen tijde inactiveren, vooral als wij geloven dat u een van deze algemene voorwaarden hebt geschonden.

Interactieve diensten

Onze site kan interactieve diensten bevatten, zoals, zonder enige beperking: chatrooms, bulletin boards, discussieforums, blogs, wiki, klantreviews en opmerkingen, artikels met openbare opmerkingen, downloadbare spelletjes en downloadbare apps ("interactieve diensten"). Wij zullen u voorzien van duidelijke informatie over de dienst die wordt verstrekt, of die wordt gecontroleerd, en wat voor controle wordt gebruikt (menselijk of technisch).

Alles wat u post wordt door ons "uw bijdrage" genoemd.

De mening die andere gebruikers op onze website posten is niet onze mening.

Als u jonger bent dan 18 mag u onze interactieve diensten niet gebruiken, tenzij u toestemming hebt van uw ouder of voogd. Ouders en voogden die kinderen toestaan een interactieve dienst te gebruiken, mogen niet vergeten dat controles een dergelijke interactieve dienst niet veilig maken, en dienen de juiste stappen te ondernemen om te garanderen dat hun kinderen online veilig blijven. Dit omvat reguliere communicatie met hun kinderen over de online veiligheidsrisico’s en mogelijke voorzorgsmaatregelen.

U dient ervoor te zorgen dat uw bijdrage aan onze contentregels voldoet. Is dat niet het geval, dan gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige claims, vervolgingen, schadevergoedingen, aansprakelijkheidskosten (inclusief juridische kosten) en uitgaven die wij als gevolg daarvan oplopen.

Als wij een goede reden hebben om te geloven dat uw bijdrage niet aan onze contentregels voldoet, dan mogen wij de actie ondernemen die volgens ons gepast is, inclusief (zonder beperking) alle of sommige van de volgende acties

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken,
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van alle posts of materialen die door u naar onze site zijn geüpload.
 • U een waarschuwing geven.
 • Juridische procedure jegens u voor terugbetaling van alle kosten op basis van schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending.
 • Verdere juridische stappen jegens u.
 • Bekendmaking van dergelijke informatie aan de overheidsinstanties als wij dat nodig achten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van de stappen die wij ondernemen als antwoord op wat wij in alle redelijkheid geloven een schending van onze contentregels te zijn.

U doet afstand van een eventuele claim dat uw bijdrage vertrouwelijk of beschermd is.

U verleent ons het niet-exclusieve, eeuwige, royalty-vrije en volledig sublicentieerbare recht om uw bijdrage overal ter wereld naar eigen inzicht te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide producten creëren, distribueren, bekendmaken en weergeven.

U verleent ons en onze sublicentiehouders het recht om als wij of zij dat willen, de naam te gebruiken die u hebt ingediend in verband met uw bijdrage.

U verleent ons het recht om uw identiteit aan derden bekend te maken die claimen dat uw bijdrage een schending is van hun intellectuele eigendomsrechten of hun privacyrechten, of onwettig is of een grotere invloed heeft op hen dan op het algemene publiek.

U doet afstand van uw recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van uw bijdrage en van uw recht om bezwaar in te dienen tegen een denigrerende behandeling van uw bijdrage.

De rechten, belangen en licenties die u ons volgens deze algemene voorwaarden verleent, zijn eeuwigdurend en onherroepelijk.

U gaat ermee akkoord om elke akte of elk ander document uit te voeren dat wij in alle redelijkheid van uw verlangen om alle rechten, belangen en licenties die u ons volgens deze algemene voorwaarden verleent, te vervolledigen.

Moderatie

Wij zullen de mogelijke risico’s van onze interactieve diensten voor onze gebruikers (en vooral kinderen) door derden beoordelen en wij zullen in elk geval bepalen of het gepast is om moderatie te gebruiken op basis van die risico’s Als een interactieve dienst wordt gemodereerd:

Controleren wij de bijdragen op compliance met de contentregels, voor of na de publicatie;
Normaal voorzien wij u van een manier om contact op te nemen met de moderator in geval van zorgen of problemen.
Wij garanderen niet dat alle bijdragen gepubliceerd zullen worden;
Wij kunnen niet garanderen hoe snel de bijdragen gepubliceerd of verwijderd zullen worden, omdat dit afhangt van andere redactionele verplichtingen;
Wij zijn u noch anderen verplicht om interactieve diensten te controleren, monitoren of modereren en wij kunnen de moderatie van een interactieve dienst te allen tijde staken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker die zich niet aan onze contentregels houdt, ongeacht of de dienst gemodereerd wordt of niet.

Als u een klacht wilt indienen over een bijdrage die op onze site is gepost, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de bijdrage beoordelen en bepalen of de bijdrage aan de contentregels voldoet. Wij zullen alle bijdragen aanpakken die volgens ons de contentregels schenden.

Contentregels

Niet alleen de letter, maar ook de geest van deze regels dient in acht genomen te worden.

Bijdragen moeten:

 • Waar en nauwkeurig zijn (indien er feiten worden vermeld).
 • Oprechte en eigen meningen zijn (indien er een mening wordt geuit).
 • Voldoen aan de geldende wette, beleidsbepalingen en richtlijnen in het Verenigd Koninkrijk en in elk land waar de bijdragen worden gepost.
 • Relevant zijn.

Bijdragen mogen:

 • Niets bevatten dat voor iemand anders beledigend is.
 • Geen materiaal bevatten of promoten dat seksueel expliciet of aanstootgevend is.
 • Geen geweld, agressie of haat bevatten of promoten.
 • Niet bedreigend of kwetsend zijn of inbreuk doen op de privacy van iemand anders.
 • Niemand intimideren, kwetsen, in verlegenheid brengen, alarmeren, irriteren of ongemak of nodeloze angst bezorgen.
 • Discriminatie bevatten of promoten op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele oriëntatie of leeftijd.
 • De wettelijke rechten van derden schenden (zowel gedeponeerd of niet gedeponeerd), inclusief copyright, database recht, handelsmerk- en persoonlijkheidsrecht, het recht om misleidende of oneerlijke concurrentie te voorkomen, het recht op privacy of publiciteit.
 • Geen wettelijke verplichting jegens een derde schenden (inclusief een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht).
 • Niemand mogelijk misleiden.
 • Geen illegale activiteit promoten of het hof minachten.
 • Niet gebruikt worden om iemand anders te imiteren of om uw identiteit of uw verbondenheid met anderen verkeerd voor te stellen.
 • Niet de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dat niet het geval is.
  Niet bestaan uit kettingbrieven, massamailings of enige vorm van spam, of die bevatten.
  Geen namen, adressen, telefoonnummers, mobiele of faxnummers, e-maildressen of andere persoonlijke gegevens van anderen bekendmaken.
 • Niet bestaan uit politieke campagnevoering, commerciële aansporing, reclame of promotie van diensten of links naar andere websites, of die bevatten.

Onze aansprakelijkheid

Als u onze site gebruikt voor een zakelijke onderneming, dan maken of geven wij geen (en onze overeenkomst met u omvat geen) verklaringen, garanties, voorwaarden of andere bepalingen, noch uitdrukkelijk, noch geïmpliceerd, noch wettelijk, bijkomstig of anderzijds (inclusief, maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties, voorwaarden of andere bepalingen over een goede kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of redelijke zorg en vaardigheid) - behalve die, die uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden staan vermeld.

Als u onze site gebruikt voor een zakelijke onderneming, zijn wij niet aansprakelijk op basis van contract, benadeling of andere wijze voor verlies of schade zoals hieronder vermeld, als gevolg van uw gebruik van onze site, zelfs al zijn we nalatig geweest: (i) indirecte, speciale of gevolgverliezen of schade; (ii) verlies van goodwill of reputatie; (iii) economische verliezen (inclusief verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen); of (iv) bedrijfsonderbreking in elk geval, zelfs als wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid of kans op dergelijk verlies of dergelijke schade die op wat voor wijze dan ook is opgelopen.

Als u onze site gebruikt voor een zakelijke onderneming, dan is onze totale, samengestelde aansprakelijkheid jegens u (op basis van contract, benadeling of andere wijze) beperkt tot £50.

Als speciale uitzonderingen op de uitsluitingen en beperkingen van onze aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden, zullen wij geen aansprakelijkheid uitsluiten of beperken die we anders zouden hebben: (i) inzake de dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; (ii) inzake fraude of frauduleuze verdraaiing; of (iii) die volgens de geldende wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.

Beschikbaarheid van onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om te allen tijde elk aspect of elke functie van onze site zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij streven ernaar om onze site voortdurend beschikbaar te stellen. Wij zullen onze site echter regelmatig updaten en mogen de content te allen tijde wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor om de site te allen tijde onbeschikbaar te maken of toegang tot alle of enkele onderdelen daarvan zonder kennisgeving te beperken. Wij behouden ons ook het recht voor om onze site voor onbepaalde tijd te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van onze site, te allen tijde, voor elke tijdsperiode en om wat voor reden dan ook.

Links naar onze site

U mag in geen enkele website hypertekst-link naar onze site plaatsen zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming, ongeacht of die website door u of door anderen wordt beheerd. Neem contact met ons op als u een link naar onze website wilt plaatsen of een link naar uw website wilt aanvragen.

Kennisgevingen

Alle formele, juridische kennisgevingen moeten naar ons worden gestuurd op het adres van de Klantenservice die in het deel Contact opnemen staat vermeld.

De geldende wetgeving vereist dat sommige soorten informatie of communicatie die wij aan u willen doorgeven, schriftelijk moeten worden verstuurd. Wanneer u onze site gebruikt, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal verlopen. Wij mogen daarom met u via e-mail communiceren of u van informatie voorzien door kennisgevingen op onze site te plaatsen. Om contractuele doeleinden gaat u akkoord om de communicaties van ons op elektronische wijze te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch voorzien, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te gebeuren. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Wij kunnen u kennisgevingen sturen via het e-mail- of postadres dat u hebt doorgegeven of door ze op onze site te plaatsen. De kennisgeving wordt als ontvangen beschouwd wanneer u onze site voor het eerst bekijkt nadat de kennisgeving op onze site is geplaatst, 24 uur nadat een e-mail naar u is verstuurd of drie dagen na het verzenden van een brief. Bij het voorzien van een kennisgeving is het voldoende om te bewijzen, voor een brief, dat de brief het juiste adres en de juiste frankering bevatte en op de post is gedaan, en voor een e-mail, dat een dergelijke e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde is verstuurd.

Algemeen

Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden op enige wijze door een rechtbank of bevoegde instantie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan moeten deze algemene voorwaarden gelezen worden met uitzondering van die bepaling. De resterende bepalingen blijven volledig van kracht, zoals in de ruimste mate toegestaan door de wet.

Wij mogen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Als wij dat doen, dan zullen wij een kennisgeving daarover gedurende minstens 30 dagen op de beginpagina van onze site plaatsen. Als u onze site gebruikt nadat wij een dergelijke kennisgeving hebben geplaatst, zult u de nieuwe voorwaarden accepteren en dient u ze vanaf dat moment na te leven.

Als wij nalaten om een recht of enige bepaling van deze algemene voorwaarden af te dwingen of de strikte uitvoering van uw verplichtingen volgens een contract tussen u en ons te vereisen of om een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop wij volgens een dergelijk contract recht hebben, betekent dat niet dat wij afstand doen van dergelijke rechten of rechtsmiddelen, en dat belet ons niet om die bepaling of een gelijksoortige bepaling bij een latere gelegenheid te handhaven. Als wij afstand doen van enige standaardbepaling betekent dat niet dat wij afstand doen van enige daaropvolgende standaardbepaling. Als wij afstand doen een van deze algemene voorwaarden, dan wordt dat pas van kracht als dat uitdrukkelijk als een verklaring van afstand wordt vermeld en u daarover schriftelijk wordt geïnformeerd conform deze algemene voorwaarden.

Elk contract tussen u en ons is bindend voor u en voor ons en onze respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

U mag uw rechten onder deze algemene voorwaarden en een eventueel contract tussen u en ons niet overdragen, wijzigen of op andere wijze verwijderen zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Wij kunnen op elk moment tijdens de looptijd van dit contract tussen u en ons of of een van onze rechten en verplichtingen die uit een dergelijk contract voortvloeien, overdragen, toewijzen, wijzigen, uitbesteden of op andere wijze verwijderen.

Wij schenden deze algemene voorwaarden niet als gevolg van, en zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het feit dat wij niet of niet tijdig een verplichting zijn nagekomen, indien ons verzuim te wijten is aan een oorzaak waarover wij geen redelijke controle hebben (overmacht) en wij zullen de tijd voor de uitvoering verlengen terwijl de overmachtssituatie aanhoudt en gedurende een redelijke periode daarna. Wij doen alles wat redelijk mogelijk is om de overmachtssituatie te beëindigen of een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen volgens het contract uitgevoerd kunnen worden, ondanks de overmachtssituatie.

Derden hebben geen rechten volgens de Britse Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Deze algemene voorwaarden (en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, inclusief ons privacybeleid), vormen de gehele overeenkomst tussen ons en vervangen alle eerdere discussies, correspondentie, onderhandelingen, eerdere afspraken of overeenkomsten tussen ons. U en wij erkennen en komen overeen dat: (i) bij het aangaan van een overeenkomst met de ander, u noch wij hebben vertrouwd of zullen vertrouwen op enige verklaring of garantie (noch in onschuld noch door nalatigheid aangegaan) die niet in deze algemene voorwaarden is uiteengezet of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen: (ii) de enige aansprakelijkheid die u of zij hebben met betrekking tot eventuele verklaringen of garanties (noch in onschuld noch door nalatigheid aangegaan) is contractbreuk; maar niets in deze algemene voorwaarden is een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

U en wij komen overeen dat elk geschil of elke claim tussen ons die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden of het onderwerp daarvan, wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en alleen zal worden behandeld door de Engelse rechtbanken, tenzij u in een ander deel van het Verenigd Koninkrijk woont, in welk geval het toepasselijke recht van dat deel van het Verenigd Koninkrijk van toepassing is en elk geschil daar zal worden berecht.

Contact opnemen

Als u problemen ondervindt met onze site, als u vragen erover hebt of als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site staat, dan kunt u contact met ons opnemen
op: customerservices@ceutahealthcare.com

Updates

Deze algemene voorwaarden zijn in augustus 2017 voor het laatst bijgewerkt.